The tours
72 Fokionos Negri, Kipseli, PS 11361, Athens - Greece
Tel. +30.210.3221483, +30 210 3221484
e-mail:
christianakis@travelling.gr
Authorised License Number Athens: 0206E60000536200
Authorised License Number Mykonos: 1173E600009171Y1